STICHTING SAMAY WERKT MET DE VOLGENDE THEMA'S:

1. Boomaanplant/agroforestry/waterreservoirs /Tunari Ecocamp/ brandpreventie

2. Educatie/workshops/schoolkassen


Ad. 1

Boomaanplant

Boomaanplant is een belangrijk onderdeel van ons werk. Wij zijn er trots op dat we inmiddels zo’n 1.100.000 bomen in Bolivia hebben geplant! Op deze manier doen we ook aan CO2 compensatie. Voor een uitgebreide beschrijving hiervan zie:/boomaanplant

Boomaanplant (divers)

Dit betreft: boomproductie en daaropvolgend boomaanplant in parken, het planten van dennen voor productiehout en boomaanplant tegen erosie.

- Voor de boomproductie kweken we (125.000) bomen vanuit zaaigoed in een bomenkwekerij. Dit is voor boeren, scholen en gemeenschappen in de departementen Cochabamba en Noord-Potosí. In de gemeentelijke kwekerijen stellen we een contract op en ‘bestellen’ we extra bomen, bovenop de normale productie.

- We planten deze bomen als maatregel tegen erosie. Dit gebeurt op strategische locaties, zoals berghellingen of aan rivieroevers, zodat de grond niet wegspoelt als de rivier buiten haar oevers treedt.

- Waar mogelijk planten we inheemse bomen aan, zoals in parken die een beschermde status hebben.

- We planten dennen, veelal voor de productie van hout.

Agroforestry

Agroforestry is een duurzame productiemethode waarbij fruitbomen, loofbomen en groente gemengd geteeld worden. Bij deze methode wordt organisch materiaal in de grond verwerkt, waardoor de vruchtbaarheid van de grond sterk toeneemt.

Grondverbetering en watermanagement

Tezamen met de agroforestry worden er ook maatregelen genomen om de kwaliteit van de grond te verbeteren en te zorgen voor een goede watervoorziening.

In de praktijk van agroforestry vindt grondverbetering plaats door het toevoegen van organische materialen aan de grond. Op deze manier vermeerdert het leven en de voedingswaarde in de grond. Ook vinden er trainingen plaats in het maken van natuurlijke compost. Op berghellingen zijn terrassen belangrijk, deze voorkomen het wegspoelen van de grond. Op ‘wilde terreinen’ is het van belang dat niet al het groen door loslopend vee wordt opgegeten, waardoor de grond niet open komt te liggen tijdens het droge seizoen.

Maatregelen qua watermanagement zijn met name:

- Het maken van waterreservoirs zodat er überhaupt water is in het droge seizoen. Deze waterreservoirs zijn ronde, betonnen reservoirs met een inhoud van tussen de 5.000 en 650.000 liter water, genoeg voor 1 of een groot aantal families. De families doen het uitvoerende werk en betalen hieraan mee. Soms betalen ook de gemeenten een deel. Hierdoor kunnen we de waterreservoirs relatief goedkoop maken. Zie: https://www.facebook.com/menno.staarink/videos/10220740142228305/

- Het opzetten van irrigatiesystemen (watertoevoer) en drainagesystemen (afvoerkanalen van water).

- Het maken van infiltratie geulen zodat water door de grond opgenomen wordt.

Het nationale park Tunari/Ecocamp

Het nationale park Tunari bestaat uit vele gemeenschappen, kale berghellingen en bossen, o.a. boven de stad Cochabamba. Boven Cochabamba wordt het park bedreigd door (opzettelijke) bosbranden. Er speelt hier een belangenconflict tussen het parkbeheer en de eigenaren.

Elders in het park zijn goede voorbeelden te vinden op het gebied van agroforestry, waterreservoirs, goede samenwerking met de gemeenschappen en lokaal opgeleide dorps-brandweer.

In het park Tunari maken we gaandeweg meer waterreservoirs, enerzijds zodat de brandweer bluswater bij de hand heeft en anderzijds zodat de lokale gemeenschappen overstappen op (duurzame) agroforestry. Binnen het park Tunari hebben we bij het dorp Chocaya het Ecocamp opgezet. Het Ecocamp is een uitgebreid samenwerkingsproject. Doel is de berghelling boven het dorp Chocaya op zowel een milieuvriendelijke als een productieve manier in te richten en het ecosysteem te herstellen.

Het Ecocamp ligt op de berghelling op ongeveer 2800 meter hoogte. In dit financieel arme land is het de uitdaging om ecologische waarden en economisch gewin in evenwicht te brengen. Het agroforestry-systeem biedt een model voor deze balans.

Dit model voor restauratie kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenschappen in het bedreigde nationale park Tunari.

Het opleiden van lokale brandweerkorps en brandcorridors d.m.v. cactussen

Vele branden teisteren jaarlijks Bolivia. Verschillende maatregelen zijn denkbaar, waaronder: waterreservoirs, vuurbarrières van cactussen, lokaal getrainde brandweerlieden en een sociale component. In een enkele gemeenschap doen de lokaal getrainde brandweerlieden het bijzonder goed. Dit voorbeeld gaan we kopiëren naar andere gemeenschappen. Daarvoor zijn training en het ter beschikking stellen van brandweerkleding nodig.

De Tuni-cactus kan in de toekomst een rol spelen tegen bosbranden. Een brede strook van 10 meter moet de meeste branden kunnen stoppen. Vooralsnog gaat het om het kweken van de sterkste soorten met het beste genetisch materiaal.Ad 2. Educatie/workshops en schoolkassen:

Educatie:

We geven aan leerlingen tussen de 8 en 14 jaar een vorm van milieueducatie. Dit gebeurt op verschillende manieren: door middel van verstrekking van lesmateriaal, gastonderwijs, werkbezoeken en praktijkonderwijs. In het lesmateriaal komen milieuthema’s voor zoals: klimaat, boomaanplant, grondverbetering en tevens lokaal toepasbare maatregelen zoals het recyclen van plastic afval en batterijen.

In dit project werken we zowel met stadsscholen in Cochabamba als met dorpsscholen in Noord-Potosí. In Cochabamba geven we naast een theoretische onderbouwing een praktische invulling en vertaling van de milieuonderwerpen naar bijvoorbeeld het planten van bomen en het inzamelen van plastic (en batterijen). We zetten systemen op waarbij de scholen plastic ophalen, dit vervolgens verkopen en recyclen bij een fabriek tot plastic buizen.

In de dorpsscholen werken we aan een praktische uitvoering op het gebied van voedselzekerheid. Hier bouwen en onderhouden we schoolkassen en schooltuinen (zie hieronder).

Leraren

Tevens vindt kennisoverdracht aan stadsleraren plaats via een cursus en dorpsleraren. De stadsleraren worden onderwezen en krijgen didactisch materiaal. De dorpsleraren krijgen een 2-daagse cursus over de inrichting en het onderhoud van schoolkassen.

Workshops en uitwisselingsbezoeken

We geven (tweedaagse) workshops aan dorpsvertegenwoordigers en landbouwkundigen over de thema’s agroforestry, duurzame landbouw en grondverbetering. Daarnaast organiseren we uitwisselingsprojecten tussen verschillende dorpsgemeenschappen.

In beide gevallen geldt, dat het zien van duurzame voorbeelden doet volgen.

Schoolkassen

Bij scholen bouwen wij kassen. In deze kassen worden groenten verbouwd die we gebruiken om de schoollunch van de kinderen gezonder te maken. De kinderen in deze streek (Noord-Potosí) hebben een groeiachterstand ten opzichte van hun leeftijdgenootjes in de stad.

Uitvoering

We werken met krachtige regionale organisaties, die al jaren een vertrouwensband hebben met de verschillende dorpsgemeenschappen in hun gebied. Dit geeft vele praktische voordelen.